Aksjeoverdragelser
Indre Salten Energi har egen kraftproduksjon ved 2 vannkraftverk 
i Sørfold kommune og har inne en tredje konsesjon til behandling ved NVE.
Kjøp og Salg
Hvordan går jeg frem for å selge mine aksjer?
Først må du finne noen som er interessert i å kjøpe aksjene, så bli enige om pris og deretter skrive en avtale. På vår nettside finner du avtaleskjema som bes benyttet. Begge parter signerer avtalen for så å sende denne til oss for videre behandling. Dersom aksjekjøpere melder sin interesse til oss, legger vi ut informasjon om dette under «Omsetning av aksjer».

For ordens skyld presiseres det at enhver kjøper må ha en VPS-konto. Denne opprettes ved henvendelse til kjøpers bankforbindelse.Til hvilken pris omsettes aksjene?
Aksjeverdien reguleres etter markedet, altså hva kjøper er villig til å betale for aksjene. De sist omsatte aksjene i ISE ble solgt for kr 8 pr aksje.Må jeg skatte av et aksjesalg?
Ja, ved realisasjon av aksjer skal gevinst utover skjermingsfradrag beskattes. Skatteprosenten for personlige skatteytere fastsettes av myndighetene og kan variere årlig.Vil et salg medføre merarbeid med skattemeldingen (selvangivelsen)?
Siden aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS), vil alle nødvendige opplysninger bli lagt automatisk i den ferdigutfylte skattemeldingen (selvangivelsen) som du får fra skattemyndighetene. Du trenger ikke gjøre noe selv.
Aksjeoverdragelser mellom nærstående/ ved arv
Hvordan gå frem for å få overført aksjer ved arv mellom nærstående
Aksjene i ISE er registrert i Verdipapirsentralen på en VPS-konto. Dersom du ikke har en VPS-konto må du opprette en. Dette gjør du ved henvendelse til din bankforbindelse. Når du har opprettet en VPS-konto kan aksjene registreres på den opprettede kontoen.

For å få aksjene formelt overdratt må det sendes en melding til ISE eller DNB som kontofører om at aksjene skal overdras på bakgrunn av arv. Ofte er banken din behjelpelig med anmodning om overførsel. Det er da viktig at du informerer om at anmodningen skal sendes til Verdipapirservice DNB Bank ASA eller ISE. Du må huske på å legge ved dokumentasjon i form av skifteattest. Ved direkte henvendelse til selskapet benyttes følgende skjema.
Forkjøpsrett
Hva betyr det og hvem har forkjøpsrett?
I vedtektene til ISE står det at ethvert salg eller enhver overføring av selskapets aksjer utløser forkjøpsrett for de øvrige aksjeeierne. Unntak er aksjeoverdragelser mellom nærstående ved arv, og salg av aksjer til søsken. Dette utløser ikke forkjøpsrett. Prisen som er avtalt med opprinnelig kjøper vil gjeldende også for den som utøver forkjøpsrett.Hvis jeg har avtalt å selge aksjene til noen andre, og andre aksjonærer velger å bruke forkjøpsretten sin. Kan jeg da ombestemme meg og ikke selge aksjene likevel?
Hvis du har skrevet avtale om salg og sendt denne inn til ISE kan du ikke ombestemme dag og la være å selge aksjene.Jeg ønsker å gi aksjene til mine barn/barnebarn, kan jeg gjøre det uten at noen bruker forkjøpsretten? Hva med dødsfall?
Overføring/salg av aksjer til ektefelle, samboer, barn eller barnebarn utløser ikke forkjøpsrett. Du kan derfor gi bort eller selge aksjene dine uten at andre kan bruke forkjøpsretten. Dersom noen er gått bort kan arvingene overta aksjene uten at forkjøpsrett utløses.Hva hvis flere aksjonærer benytter forkjøpsrett. Hvem får da aksjene?
Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Altså, det vil bli en andelsberegning hvor alle som har meldt forkjøpsrett vil få sin andel.
Utbytte
Blir det utbetalt utbytte hvert år?
Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling, da basert på resultatet foregående år. Vi forventer imidlertid at det blir utbetalt et visst utbytte hvert år.Hvem tilfaller utbyttet?
Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere på det tidspunktet beslutningen treffes, altså under generalforsamlingen.r utbetales et eventuelt utbytte?
Iht. aksjeloven kan ikke utbetalingsdagen settes senere enn 6 måneder etter beslutningen/ vedtak i generalforsamlingen. Vi har som mål å utbetale utbyttet så snart som mulig etter vedtak, men tidligst 14 dager etter avholdt generalforsamling. Det informeres om utbytteutbetaling på hjemmesiden.
Ligningsverdi
Hva er ligningsverdien for aksjene?
Ligningsverdien for 2019 var på kr 7,5561 pr aksje.
Hvis du ønsker å jobbe for ISE oppfordres du uavhengig av stillingsutlysninger til å ta kontakt med oss.